30 tháng 1, 2013

Tự sướng một chút

Tại Caravell Hotel ngày 26 tháng 1  năm 2013


HTS với anh Nguyễn Tiến Trưởng khoa Mác Lê