3 tháng 11, 2014

Vô đề

Nguyễn Trung Ngọc: Thật vui khi lại gặp nhau trên Blogger Sơn để cùng nhau chia sẻ. Mình cũng có một bài gửi các bạn đây. Hoá ra chúng ta còn có một điểm chung là rất yêu kính bố mình.

 Quá nửa đời đi tóc ngả sương
 Đau nỗi đau chung, cháy đêm trường
 Oan xưa năm tháng còn chưa cởi
 Vạ mới nhiều cơ nghĩ khó lường

 Cô trung tấc dạ đời sao chuyển
 Ưu ái niềm tây thuốc mấy phương
 Ngọc nát sắc còn trong trắng mãi
 Hiểu Người con hiểu cuộc đời hơn.

NTN

15-12-1980