12 tháng 11, 2014

Loạn chớ đùa!

                                    Lê Quang Phương
                                                                         

Mấy báo loạn mồm rõ sướng chưa
Hàng tôm hàng tép cũng chào thua
Ấy thằng bồi bút lom khom nịnh
Nọ đứa râu xồm bẻm mép khua
Nhng tưởng văn suy nên nó thế
Ai dè quan vượng cũng cùng hùa
T tù tham nhũng ngâm thơ phú
Ma qủy đưa đường đùa chớ đùa.