14 tháng 11, 2014

Bài họa ''Loạn chớ đùa" của Lê Quang Phương

                        Nguyễn Trung Ngọc

Thói đời hết dấm khế làm chua
Không sư, không sãi, chó chủ chùa
Xó bếp chuột chù chui thoả chí
Xứ mù thằng chột cũng làm vua
Vô Diệm ngói lành ai người muốn
Tây Thi ngọc nát có ăn thua!
Đời hỡi, được bao là tri kỉ ...

(Xin Phương cho thêm câu cuối)