6 tháng 2, 2016

Xong việc

Hạ thổ được cây mai từ sân thượng xuống. Cũng là khi tôi không còn việc gì để làm Tết nữa. 

                                            Nó đã ở với tôi ít nhất là 10 năm rồi  


                                         Là giống mai Bình Định 


                                   Có hương thơm nên goi là hương mai