30 tháng 12, 2013

Một chút năm mới


            Lịch để bàn:
                                 Và treo tường: