3 tháng 9, 2013

Bài ca điểm danh

 Trần Anh Hào

Lớp 16D – K2 (Khoa Văn) – §hSp Vinh
               Thân yêu gởi các bạn lớp ta !

34 n¨m, bÊy nhiªu ngµy!
Líp ta häp mÆt vui vÇy h«m nay
Nh÷ng m¸i ®Çu tãc sư­¬ng bay
Gãc m¾t ư­ít ư­ít, cay cay, mõng mõng
46 gư­¬ng mÆt ®· tõng
M× hét s¾n l¸t, gi­ưêng tÇng cã nhau!


 Trần Anh Hào hàng sau thứ 3 từ tr¸i  sang

Anh Phan H÷u ¸i, tªn ®Çu
§i thi vÊn ®¸p cø lÇu bÇu, rØ rªn.
Phan Thanh B¾c, ng­ưêi kÕ tªn
Chuyªn cÇn häc tËp, æn yªn mäi bÒ.
§Æng Kh¾c B×nh chăm chØ ch©n quª
D¸ng vãc ®Çm ®Ëm, say mª häc hµnh.
§oµn Xu©n B×nh thËt tinh nhanh
Trªn s©n cá sót tung hoµnh gÇn xa.
Anh Lª Ca ë nư­íc ta
Mµ em l¹i thÊy rÊt lµ ch©u Phi. (U«ng Ngäc DËu)
Ph¹m §×nh ChiÕn Ýt ai b×
Dï th­ư¬ng binh vÉn hay ®¹p xe vÒ th¨m quª.
U«ng Ngäc DËu víi tµi th¬
Hay nhÊt lµ nh÷ng bµi th¬ vÇn ån.
Em Kim Dung, g¸i Nam §µn
Nhá tuæi nhÊt líp, hån nhiªn nhÊt ®êi.
 ChÞ §µo, chÞ c¶ tæ hai.
Nô cư­êi tñm tØm thªm t­ư¬i m¸ ®µo (§µo).
N÷ sÜ §«ng tµi nghÖ cao
Hãa gi¶i "ThÒ non n­ưíc ®i vµo lêi ca.
Anh Lª Em, ®µn anh líp ta
Hay ®µn h¸t, tÝnh hiÒn hßa dÔ thư­¬ng.
Lª Xu©n H¶i, trai Thanh Ch­ư¬ng
D¸ng vÎ nghÖ sÜ, vÉn thư­êng ®µn ca.
TrÇn Anh Hµo chØ ngu ng¬
Ch¼ng biÕt c­ưa g¸i mµ chê g¸i cư­a.
Lª TrÝ H©n ch¼ng kÓ sím trư­a
ChiÒu tèi thuèc b¾c mµ da cø vµng.
B¹n Hßa tÝnh nÕt dÞu dµng
KhiÕn t«i ®«i lóc m¬ mµng kh«ng yªn.
Nµng HuÖ víi lóm ®ång tiÒn
Chµng Thu ví ®ư­îc yªu liÒn ch¼ng th«i.
Nµng Minh Kh«i ®iÖu th«i råi!
H¼n nµng ®ang sèng mét thêi hoa kh«i (Kh«i).
B¹n Lan, Thanh Hãa xa x«i
Lµ ng­ưêi kÝn ®¸o, Ýt c­ưêi lµm sao!
Anh Lª Xu©n Léc tr¸n cao
Môc chuyÖn phiÕm kÓ kiÓu nµo còng hay.
TrÇn N÷ LuyÕn d¸ng quay quay
Qu¶ng B×nh giäng ngät lµm say lßng ng­ưêi.
B¹n LuyÖn g­ư¬ng mÆt s¸ng t­ư¬i
Duyªn thÇm nµng cã nhiÒu ngư­êi thÇm yªu.
Mü Lý hä víi nµng KiÒu
Quª Yªn Thµnh l¾m lóa l¹i nhiÒu c¸ r«.
TiÓu Lý xinh x¾n ng©y th¬
KhiÕn cho chµng TiÕn còng ng¬ ngÈn t×nh.
Trai §øc Thä, Lª Träng Minh
T×nh nghÜa ®¸ng bËc ®µn anh líp m×nh.
 NguyÔn Phong Nam cã phong t×nh?
T×nh th¬ t×nh nh¹c, ¸i t×nh ®a ®oan.
Nµng Nga gư­¬ng mÆt xinh gißn
Tõng lµm thæn thøc ®«i con tim gÇy.
NguyÔn Trung Ngäc ®Ñp c¶ c©y
Xøng ®«i ®«i løa ®Õn rµy víi Nga.
NguyÔn H÷u Nhia, Qu¶ng B×nh quª ta
§Ñp trai häc giái, hiÒn hßa h¬n ai.
Chµng Ninh cã khiÕu kh«i hµi
Lµm th¬ xuyªn t¹c ®¸ng tµi bËc anh.
Lµ Cao Anh Phó xø Thanh
Bèn con mµ vÉn thÊy m×nh trai l¬. (U«ng Ngäc DËu)
NguyÔn Quang Phó, líp tr­ưëng năm ®Çu
TÝnh t×nh trÇm l¹nh - s¾c mµu riªng anh.
Anh Quang quª ë §« Lư­¬ng
VÒ líp muén, vÉn yªu thư­¬ng ©n cÇn.
Chµng QuÕ nhËp häc, ch©n trÇn
Ngµy ®«ng th¸ng gi¸ m¶nh ch¨n ®¾p hê.
Chµng Quèc mèi t×nh như­ th¬
Hoµng tö Cu èc tiÓu thư ­ Lu Ò.
Anh QuyÒn Cu kh¬, Sang chª
Häc tiÕng Trung Quèc l¾m khi bËt cư­êi.
Hµ Tïng S¬n, mét tay ch¬i
Tõng mang nghÞ quyÕt vµo n¬i ¸i t×nh.
                        
NguyÔn Hßa Sïng, trai Qu¶ng B×nh
NhÑ nhµng phong th¸i, ©n t×nh trư­íc sau.
Nµng Th¸i ®«i m¾t dao cau
DÉu kh«ng cøa vÉn lµm ®au lßng ngư­êi.
TrÇn QuyÕt Th¾ng, ®iÖu cư­êi tư­¬i
Tµi nghÖ c¾t tãc bËc thÇy líp ta.
NguyÔn Xu©n Tháa, Quúnh Lư­u quª ta
Thi tho¶ng l¹i cã bµi th¬ chÕt cư­êi.
NguyÔn H÷u Thu ®¸ng anh tµi
Ch¨m chØ häc tËp vui ch¬i, thÝch ®Çn.
Lª Minh TiÕn hiÒn lµnh, dÔ gÇn
Sèng hßa hîp víi t×nh th©n trong nhµ.
Thanh TÞnh ®Ñp méng ®Ñp m¬
§· tõng cã g· lµm th¬ tÆng nµng.
TrÇn §×nh Vîi quª Thanh Chư­¬ng
§Õn hµng kim khÝ mua hµnh ch¼ng ra.
Phan Xu©n Vò, Yªn Thµnh quª ta
Giäng nãi thñ thØ nh­ư xa như­ gÇn.
Tªn cuèi lµ NguyÔn Duy Xu©n
Tãc ®en r¨ng tr¾ng, truyÒn thÇn ®Ñp sao!

46 g­ư¬ng mÆt ngµy nµo
Vui buån mét thuë hßa vµo bµi ca
MÊy lêi thµnh thËt n«m na
Võa «n kû niÖm, võa lµ ®iÓm danh.

Ngày họp mặt
                    24/08/2013
    
                                Phan Nga


                                    Vương Mỹ Lý


                                 Cao Phú & Lê Em 


                           
                               Quyền cu khơ


                                  Lê Trí Hân


                                Nguyễn Hòa Sùng


                                       Đào


                               Phan Nga & Minh Khôi


                               Cao Anh Phú & Nguyễn Hữu Nhia


                                Hà Tùng Sơn & Vương Mỹ Lý 


                                     Quyền & Nhia


                          
                                Chiến & Ái


                        
                            Khôi & Dậu

                       
                                Phú, Chiến và Sùng

                               Dậu & Chiến

            
                Nguyễn Trung Ngọc

                     
                                 Trái sang: Quyền, Dung, Nhia, Nga 
                 (Ảnh trong bài: Uông Ngọc Dậu)