25 tháng 3, 2016

Hậu Họp lớp

Đi chơi về một núi bài
Chấm hoài chấm hủy biết ngày nào xong
Hội trường họp lớp rằng vui
Nhưng công việc chôn vùi tui suốt ngày